Demokrasi Üniversitesi’nde lojmanlar amacı dışında kullanılmış

Sayıştay’ın İzmir Demokrasi Üniversitesi 2022 yılı denetim raporunda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından üniversiteye lojman olarak kullanılmak üzere tahsis edilen konutların 2019 yılından beri boş tutularak dağıtımının yapılmadığı belirtildi. Raporda, lojmanlarda bulunan bir dairenin depo olarak kullanıldığı, bir diğer dairenin ise döşenip boş olarak tutulduğu, lojmanların personele dağıtılmayarak amacı dışında kullanıldığı tespiti yer aldı.

Sayıştay’ın İzmir Demokrasi Üniversitesi 2022 yılı denetim raporunda; İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından üniversiteye lojman olarak kullanılmak üzere tahsis edilen konutların 2019 yılından beri boş tutularak dağıtımının yapılmadığı belirtildi. Lojmandaki dairelerden birinin depo olarak kullanıldığı başka bir dairenin ise döşenerek boş tutulduğunun tespit edildiği raporda şu tespitlere yer verildi:

KONUTLARIN DAĞITIMI YAPILMADI

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından İzmir Demokrasi Üniversitesine lojman olarak kullanılmak üzere tahsis edilen konutların 2019 yılından beri boş tutularak dağıtımının yapılmadığı tespit edilmiştir.

Kamu Konutları Yönetmeliği’nin ‘Görev tahsisli konutların tahsis şekli’ başlıklı 8’inci maddesinin birinci fıkrasında; görev tahsisli konutların Yönetmelik’e ekli (2) sayılı cetvelde T.C. Sayıştay Başkanlığı İzmir Demokrasi Üniversitesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 16 belirtilenlere, cetveldeki sıraya göre, yetkili konut dağıtım komisyonu tarafından tahsis edileceği, yedinci fıkrasında ise boşalan görev tahsisli konutların, fiilen boşaltılması tarihinden itibaren en geç (30) gün içinde, Yönetmelik hükümlerine göre hak sahiplerine tahsisinin yapılacağı hükümleri yer almaktadır.

Aynı Yönetmelik’in ‘Sıra tahsisli konutların tahsis şekli’ başlıklı 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında konutların herhangi bir nedenle boşalması halinde fiilen boşaltıldığı tarihten itibaren en geç (30) gün içinde Yönetmelik hükümlerine göre hak sahiplerine tahsis edilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne yazılan 10.12.2018 tarih ve 2000 sayılı yazı ile İzmir İli Konak İlçesi Üçkuyular Mah. 6271 ada 16 No.lu parselde bulunan ve 200 metrekare alana sahip 1 No.lu daire, 6271 ada 23 No.lu parselde bulunan 200 metrekare alana sahip 5 No.lu daire ve 6273 ada 7 No.lu parselde bulunan 261 metrekare alana sahip 1 No.lu dairenin lojman olarak tahsis edilmesi talep edilmiş, İl Müdürlüğü ise 11.02.2019 tarih ve 16642 sayılı yazı ile tahsis talebini kabul etmiştir.

“AMACI DIŞINDA KULLANILDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR”

Ancak tahsise rağmen 2019 yılından beri lojmanların personele dağıtılmasına ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığı görülmüş, yerinde yapılan denetimlerde ise 6271 ada 23 No.lu parselde bulunan 5 No.lu dairenin kuruma ait olmayan ikinci el ev eşyaları ile dolu olduğu, yani bir depo olarak kullanıldığı, 6271 ada 16 No.lu parselde bulunan 1 No.lu daire ile 6273 ada 7 No.lu parselde bulunan 1 No.lu dairenin ise döşenip boş olarak tutulduğu, sonuç olarak bahsi geçen lojmanların personele dağıtılmadığı ve amacı dışında kullanıldığı tespit edilmiştir

2021 yılında da bulgu konusu yapılan ve kamu idaresine bildirilen hususlar arasında yer alan bu konu ile ilgili olarak İdare tarafından düzeltici nitelikte herhangi bir işlem tesis edilmemiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ‘Hesap verme sorumluluğu’ başlıklı 8’inci maddesine göre; her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.

“MEVZUATA AYKIRIDIR”

Aynı Kanun’un “Üst yöneticiler” başlıklı 11’inci maddesinde üst yöneticiler, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve T.C. Sayıştay Başkanlığı İzmir Demokrasi Üniversitesi 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 17 kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden sorumlu olup bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirmektedirler.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik’in “Tahsisin kaldırılması” başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında tahsis işleminin, tahsisi yapan kamu idaresinin merkez veya taşra birimlerince resen kaldırılma durumları sıralanmakta olup bunlar arasında tahsis edilen taşınmazın en az iki yıl boş bırakılması veya hiç kullanılmaması da bulunmaktadır.

Kamu İdaresi tarafından bulguda yer alan tespite katılınmış, söz konusu lojmanların kentsel dönüşümünün netleşmesinin akabinde dağıtımının yapılacağı ifade edilmiştir.

Sonuç olarak; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından lojman olarak tahsis edilen konutların dağıtımının yapılmayarak tahsis amacı dışında kullanılması ve boş tutulması mevzuata aykırıdır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x